Hội thảo, tập huấn về đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học