Kiểm tra hoạt động hè của các trường huyện Thống Nhất